Support och hemservice, 100p

Ämne – Support och servicearbete

Arbete med support och service av elektronik och datautrustningar kräver förmåga att planera arbetet och arbeta systematiskt. Arbete hos kunder kräver lyhördhet för kundens önskemål samt förmåga att uppträda korrekt och serviceinriktat. Ämnet support och servicearbete ger en praktisk och teoretisk grund för detta arbete.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra support och servicearbete av elektronik- och datorutrustningar. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att vara lyhörd och flexibel för att kunna agera i olika support- och servicesituationer och att tänka resultatinriktat i dessa. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera i tal och skrift med beställare och användare.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om den tekniska utvecklingen i branschen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om konsumenttjänstlagen och de miljö- och återvinningskrav som gäller i branschen.

Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och utföra support och servicearbete på elektronik- eller datorutrustningar.
 2. Förmåga att kommunicera med beställare och användare på ett korrekt och serviceinriktat sätt samt att instruera användare i handhavande av apparater och utrustningar.
 3. Förmåga att arbeta systematiskt med hjälp av servicedokumentationen.
 4. Kunskaper om branschens kvalitetskrav och säkerhetskrav.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt om miljökrav på återvinning av elektronik och datorutrustningar.
 6. Kunskaper om hur arbetsplatser ska organiseras för att möta kraven på säkerhet och god arbetsmiljö.

Kursen support och hemservice omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Organisation av support och hemservice.
 • Servicebilarnas utrustning.
 • Serviceinriktat uppträdande och kommunikation.
 • Kroppsspråkets betydelse. Verbal och icke-verbal kommunikation samt olika kulturella kommunikationsmönster. Attityder, värderingar och förhållningssätt.
 • Support och hemservice i olika miljöer.
 • Instruktion till användare i hur man handhar apparater.
 • Serviceblanketter och riktprislistor.
 • Programmering och inställningar av apparater.
 • Sammankoppling av enheter till fungerande system.
 • Enklare systematisk felsökning och reparation.
 • Reservdelshantering och beställningsrutiner.
 • Kostnadsförslag och faktureringsrutiner.
 • Branschens kvalitetskrav och säkerhetskrav.
 • Miljölagstiftning som är relevant för verksamheten.
 • Konsumenttjänstlagens regler och krav.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för hur hemservice organiseras samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.

Eleven planerar och utför i samråd med handledare support och hemservice som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet. I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt. I kommunikationen ger eleven en översiktlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt. Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med viss säkerhet för att sammanfoga olika delar till fungerande system samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med visst handlag apparater och andra serviceobjekt. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.

Eleven redogör översiktligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet, arbetets organisation och arbetsplatsen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för hur hemservice organiseras samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare support och hemservice som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet. I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt. I kommunikationen ger eleven en utförlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt. Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med viss säkerhet för att sammanfoga olika delar till fungerande system samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med gott handlag apparater och andra serviceobjekt. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven redogör utförligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet, arbetets organisation och arbetsplatsen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hemservice organiseras samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare support och hemservice som på ett gott sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet. I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt. I kommunikationen ger eleven en utförlig och nyanserad information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt. Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med säkerhet för att sammanfoga olika delar till fungerande system samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med mycket gott handlag apparater och andra serviceobjekt. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet, arbetets organisation och arbetsplatsen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.